Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


The real reason I'm over you is because now I see who you really

are...
Az igazi ok, az, hogy azért vagyok túl rajtad,mert most látom csak hogy ki is vagy valójában...

Sometimes when I say "oh I'm fine", I want someone to look into my eyes and say:"tell the truth!"
Néha mikor azt mondom "Jól vagyok", azt akarom, hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt:"mondd az igazat!"

If a man doesn't remember his past, he has no future...
Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again
Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd...

Baby, you gotta belive me when I say I'm lost without you!
Hinned kell nekem, mikor azt mondom: elveszett vagyok nélküled ...

You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume
Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ..

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...

Everything i know about breaking hearts i learned from you...
Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok.

Be the change you want to see in the world! /Exupéry/
Te magad légy a változás amit látni szeretnél a világban!

Life isn't measured by the number of breaths we take,but by the moments that take our breath away
Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg,hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk

Throw my life away for a dream that won't come true ...
Eldobhatnám az életem egy álomért, ami nem fog valóra válni ...

True friends walk in when the whole world walks out
Az igaz barátok akkor is melletted lesznek, ha az egész világ ellened fordul

We can't call people angels without wings, so we call them friends :)
Az embereket szárnyak nélkül nem hívhatjuk angyaloknak, inkább barátnak nevezzük őket :)

No matter what a women looks like, if she is confident, she is SEXY! 
Nem számít hogyan néz ki egy nő. Ha magabiztos, akkor szexi is!

Keep Smiling! It confuses people!
Mosolyogj! Ez összezavarja az embereket :D

Love is like a butterfly: if you hold it too tight, it'll crush, or hold it too loose,it'll fly.
A szerelem olyan mint a pillangó: ha túl erősen szorítod, összenyomod/összetöröd, ha túl lazán fogod, elrepül ..

Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...
Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol

 Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me ...
Miattad nehéz megbíznom nemcsak magamban, hanem minden emberben magam körül ...

The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!
Az egyetlen ok, amiért valaki gyűlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te

Whether it's wrong or right you 'll know in the end you would do it all again,to love a woman.
Mindegy hogy rossz vagy jó,tudni fogod a végén, hogy újra megtennéd, újra szeretnél egy nőt ...

Love, that I fell for him , it hurts ir really does, but i Know,that I'm not alone with my pain...
A szerelem, amit érzek iránta fáj, igazán fáj, de tudom, hogy nem vagyok egyedül fájdalmammal...

Being brave doesn't mean you go looking for trouble
A bátorság nem abból áll, hogy magunk keressük a bajt

They laugh at me because I'm different. But I laugh at them because they're all the same!
Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint ők ... de én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!

The real reason I'm over you is because now I see who you really are ...
Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában ...

Love isn't about hugs, kisses and "i love you"s or " i miss you"s! It's about the butterflies in your stomach you get when you just thinking about him/her
A szerelem nem csak ölelésről, csókokról, "szeretlek"ekből és "hiányzol"okból áll.. szerelem az, mikor pillangók vannak a gyomrodban amikor éppen Rá gondolsz


You can close your eyes to things you don't wanna see, but you can't close your heart to things you don't wanna feel
Becsukhatod a szemed azok előtt a dolgok előtt, amiket nem akarsz látni; de a szívedet nem csukhatod be, hogy ne érezz

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz! 

A life without love is like a year without summer
Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!

 How do you expect me to live alone while my life revolves around you ?
Hogy várod el tőlem hogy magányosan éljek, miközben az életem körülötted forog ?

You had no idea I know about her. But sadly, I did. And I realized you never worth a second of my time

Nem tudhattad, hogy tudok róla. De sajnos így volt. Rájöttem, hogy soha egy percet sem érdemeltél meg az időmből..

 

I'm not afraid of love; i'm afraid of not being love back.. :(
Nem a szerelemtől félek, hanem attól, hogy nem szeretnek majd viszont :(

 

People hold onto something because they fear nothing this great will ever happen to them again
Az ember kapaszkodnbak valamibe, de csak azért, mert attól félnek, hogy még egy ilyen nagyszerű dolog nem fog velük megtörténni újra

 

Forgiveness: such a simple word but so hard to do when you have been hurt
A megbocsátás egy egyszerű szó, de annyira nehéz megtenni miközben megbántottak0

 

 

Relationships are like glass: sometimes it's better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together
A kapcsolatok olyanok, mint az üveg: néha jobb ha összetörve hagyjuk ahelyett, hogy megsebeznénk magunkat mialatt próbáljuk újra összerakni

 

You found all the ways to keep me near, but never made me more than i hate you
Megtaláltad minden módját annak, hogy magadhoz láncolj, de ezzel csak annyit értél el, hogy meggyűlöltelek

 

Everything i know about breaking hearts i learned from you...
Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok

 

Which hurts more? Thinking you should hate him or knowing that you don't?
Mi fáj jobban? Arra gondolni hogy utálnod kellene őt, vagy az hogy tudod, hogy ez nincs így?

 

I'm broken, I'm alone, as days go by - my heart grows cold :(
Megtörtem, egyedül vagyok, és ahogy a napok telnek, a szívem kihűl ..

 

Nevermind what i do or what i think ... you love someone else
Teljesen mindegy hogy mit teszek vagy gondolok .. te mást szeretsz :(

 

Sometimes we smile just to keep back the tears ...
Néha csak azért mosolygunk h visszatartsuk a könnyeinket

Some people will die for love, some will die because they lost it.
Valaki meghal a szerelemért, valaki pedig azért hal meg mert elvesztette azt :( 

 

 

Pain is, when you know, what you shouldn't feel,and you still can't do anything against it!
Fájdalom az,amikor tudod,hogy mit nem szabadna érezned,és mégsem tudsz ellene semmit sem tenni...

 

 

Big love is not like the poems.There's the groove and the passion, but later there will be only the pain.Andthe latter is the longest.
A nagy szerelem sem olyan, mint a versekben. Van a mámor és a szenvedély, de később csak a fájdalom marad. És az utóbbi sokkal tovább tart...

 

 

Death isn't paintful, life torture the man ...
Nem a halál fáj, az élet kínozza meg az embert ...

 

In life there are 3 things that shouldnt be broken: Toys, Glass & Hearts.
Az életben 3 dolog van, amit nem lehetne összetörni: a játékok, az üveg & a szívek ...

 

It isn't right to stay together when we only bring each other pain
Nem jó együtt maradnunk ha csak fájdalmat okozunk egymásnak

 

It's so hard to tell everyone i don't love him when he's the only one i will ever love
Annyira nehéz azt mondani valakinek, hogy nem szeretem őt, miközben ő az egyetlen akit valaha is szeretni fogok ...

 

The past is like a broken mirror. If you try to put the pieces together, you can cut yourself
A múlt olyan, mint egy eltört tükör. Ha megpróbálod összeilleszteni a darabjait, megvághatod magad

 

My dreams aren't as empty as my conscience seems to be
Az álmaim nem olyan üresek, mint amilyennek a lelkem tűnik ...

 

It's to hard to belive what at once brought smile to my lips now brings tears to my eyes...
Nehéz elhinni, hogy az, aki valaha mosolyt csalt az arcomra, az most könnyeket csal a szemembe ...

Life's like a roller coaster - sometimes you up, sometimes you down ...
Az élet olyan, mint a hullámvasút: egyszer fent, egyszer lent

What doesn't kill me, makes me stronger ...
Ami nem öl meg, az megerősít ...

You promise me heaven, but you put me through hell ...
A mennyországot ígérted, de a poklot jártam meg

 

Now I look back on the time that we spent together and
I play it over and over again, but it's too late ...
Visszaemlékszem arra az időre amit együtt töltöttünk,
újra és újra lejátszom őket magamban, de már túl késő ...

 

 

You can hold into something so tight you've already lost it
Magadhoz szorítasz valamit, amit már régen elvesztettél ...

 

Why can't I be that girl you talk to all friends about?
The one, that puts that gorgeous smile on your face,

The one that you wanna be with,Why can't I be that girl ... ?
Miért nem lehetek az a lány, akiről a barátaiddal beszélsz?
Az egyetlen, aki mosolyt fest az arcodra, az egyetlen, akivel lenni akarsz,
miért nem lehetek ÉN az a lány ... ?

 

Lock me in your heart and trow away the keys!
Zárj be a szívedbe, a kulcsot pedig dobd el

 

The best things in life are unseen: that's why we close our eyes when we dream - or kiss
Az életben a legjobb dolgok láthatatlanok, épp ezért csukjuk be a szemünket amikor álmodunk vagy csókolózunk

 

When you feel alone, just think of a female salmon who lays 3 million eggs, but nobody remembers her on Mother's day..
Mikor egyedül érzed magad, gondolj egy női lazacra, aki 3 millió ikrát rak le, és mégsem emlékezik rá senki Anyák Napján..

 

Love is a serial killer - we're all just innocent victims
A szerelem sorozatgyilkos, s mi mind ártatlan áldozatok vagyunk

 

Live for the moments you just can't put into words :)
Azokért a pillanatokért élj, amiket nem tudsz szavakba önteni

 

'I love flowers' - you said, but you pluck them! 'I love trees' - you said, but you cut them out!And then people still wonder why some are scared when told they are loved...

'Szeretem a virágokat' mondod, de mégis leszakítod őket;
'Szeretem a fákat' - mondod, de mégis kivágod őket;
és ezek után az emberek még mindig csodálkoznak amikor valaki megijed, mikor azt mondják neki hogy szeretik..

 

I don't blame you for being you, but you can't blame me for hating it :P
Nem hibáztatlak azért, mert önmagad vagy, de te sem hibáztathatsz engem azért, hogy én utálom ezt..

 

You were born and that was a good day. Someday you'll die and that is a shame, but somewhere in the between was your life what nothing and no one take away
Megszülettél; az egy jó nap volt. Egy nap majd meghalsz, ami kár.. viszont a kettő között ott van az életed, amit semmi és senki nem vehet el tőled

 

The greatest mistake you can make in your life is continually fearing that you'll make one
A legnagyobb hiba amit életed során elkövetsz az, ha állandóan attól félsz, hogy elkövetsz egyet.

 

 

Moving on is simple it's what you leave behind that makes it hard!
Továbblépni egyszerű; csak megnehezítik azok a dolgok, amiket magad mögött hagysz

 

The only problem with egoist is that they are more interested in themselves than in me
Az egyetlen baj az egoistákkal az, hogy saját maguk sokkal jobban érdeklik őket mint ÉN

 

If someone annoys you, it takes 42 muscles in your face to frown BUT it only takes 4 muscles to extend your arm and slap this person :D
Ha valaki idegesít téged, az arcodon 42 izom rándul össze, de csak 4 izom kell ahhoz, hogy felemeld a karod és pofon vágd ezt az embert :D 

 

Being happy doesn't mean everything is totally perfect
Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes..

 

You've got to fight for your every dream, because who's to know, which one you let go would've made you complete
Minden álmodért harcolnod kell, hiszen ki tudja: lehet, hogy amelyiket elengeded, éppen az tenne teljessé!!

 

No-one learns from their mistakes. Everybody repeats the same mistakes! just in their own way...
Senki sem tanul a hibáiból. Mindenki ugyanazokat a hibákat ismételgeti, csak a maga módján...

 

Maybe I'm going to hell, but at least all my friends will be there!
Lehet hogy a pokolra kerülök, de legalább az összes barátom is ott lesz

 

Life without danger is just a waste of oxygen
Az élet veszély nélkül csak oxigénpazarlás

 

Is there life before death ? 
Vajon van élet a halál előtt?

 

The walls we build around us to keep out the sadness also keep out the joy.
A falak, amiket azért építünk, hogy távol tartsák a szomorúságot, egyúttal az örömöt is kizárják..

 

In your whole life the only thing that will stick by you is your shadow
Egész életedben egy dolog lesz, ami mindig kitart melletted: az árnyékod..

 

They say love is like magic.. but isn't magic is just an illusion?
Azt mondják a szerelem olyan mint a varázslat .. na de a varázslat nem csak illúzió?

 

The quickest way to know a woman is to go shopping with her.
Leggyorsabban úgy ismerhetsz meg egy nőt ha elmész vele vásárolni

 

All the good things in LiFe are either illegal, expensive or fattening...
Ami jó az életben, az mind törvényellenes, drága - vagy hízlal.

 

Shoot for the moon! Even if you miss, you will lend amongst the stars
Célozd meg a Holdat - még ha el is hibázod, a csillagok között landolsz

 

 

If he was stupid enough to walk away, then be smart enough to not to care
Ha ő elég hülye volt ahhoz hogy elsétáljon, te legyél elég okos ahhoz, hogy ez ne érdekeljen

 

Life is about trusting your feelings. Taking chances.  Dare to be yourself. Learning from the past. Appreciating the memories. And realizing that life goes on..
Az élet arról szól, hogy bízz az érzéseidben. Kockáztass! Merj önmagad lenni! Tanulj a múltból. Becsüld meg az emlékeket. És vedd észre; az élet mindig megy tovább

 

Your friendship means a lot to me. When you cry, i will cry.
When you laugh, i will laugh. When you jump out of the window... i will laugh again!
A barátságod nagyon sokat jelent nekem. Ha te sírsz, én is sírok. Ha nevetsz, én veled nevetek. Ha te kiugrasz az ablakon .. én nevetek tovább

 

Calling someone stupid won't make you smarter, calling someone ugly won't make you prettier, so please just stop hating!
Ha valakit lehülyézel, attól te még nem leszel okosabb,
ha azt mondod rá hogy csúnya, attól te még nem leszel szebb, úgyhogy kérlek hagyd abba az utálkozást!

 

Save the Earth! It's the only planet where you can buy chocolate!
Mentsd meg a Földet! Ez az egyetlen hely ahogy csokit lehet kapni

 

Roses are red, violets are blue God made me pretty, but what happened to you? :D
A rózsa vörök, az ibolya kék, Isten csinosnak teremtett engem - de veled mit tett? xD

 

The nice men are ugly. The handsome men are mean. The nice & handsome man are gay
A kedves pasik csúnyák, a jóképűek fukarok, & aki egyszerre kedves és jóképű, az meleg

 

If you hate me, I love you too. It ain't my fault I'm better than you
Ha utálsz is, én még akkor is szeretlek, hiszen az nem az én hibám hogy jobb vagyok nálad

 

If you can't live without me, why aren't you dead already?
Ha nem tudsz nélkülem élni, akkor miért nem vagy már halott?

 

Everyone has a wild side - but me & my friends just prefer to make ours public!
Mindenkinek van egy vad oldala, csakhogy én a barátaimmal ezt publikussá is teszem

 

We spend our whole life waiting for what we don't have and never actually taking time to stop and see what we have...
Azzal töltjük az életünket, hogy olyan dolgokra várunk amiket nem birtolkolunk - sohasem szakítunk időt és látjuk meg azt amink valójában van...

 

Do you ever wonder if we make the moments in our life or if the moments make our life?
Elgondolkodtál már azon, hogy vajon az életünkben mi alakítjuk a pillanatokat, vagy a pillanatok alakítják az életünket?

 

You cannot run away from a weakness; you must sometimes fight it out or perish
Nem futhatsz el a gyengeséged elől; vagy küzdesz ellene, vagy elpusztulsz...!

 

 

Don't kiss in the backgarden - because love is blind, but the neighbours aren't
Ne csókolózz a hátsó kertben - a szerelem ugyan vak, de a szomszédok nem!

 

I used to wonder why God created you but then I realised even God makes mistakes 
Azon tűnődtem, vajon Isten miért teremtett meg téged - aztán rájöttem, hogy még ő is hibázhat

 

Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it
A boldogság olyan, mint a csók - meg kell osztanod valakivel hogy élvezd

 

Never apologize for saying what you feel, it's like apologizing being you
Soha ne kérj bocsánatot azért, amiért kimondod azt amit érzel, ez olyan mintha saját magad miatt kérnél bocsánatot

Smile in the morning! It makes people wonder what did you do last night
Mosolyogj reggelente - az emberek eltűnődnek majd azon,hogy mit csináltál előző este...

 

You got to put the past behind you before you can move on.
Magad mögött kell hagynod a múltat mielőtt továbbindulsz

 

Why is it that the most beautiful things in life are the most dangerous? For example: sunlight, trust & love ... sunburn, broken promises, & of course, broken hearts.
Az életben miért a leggyönyörűbb dolgok a legveszélyesebbek?
például a napfény, a bizalom, a szerelem... a napon leéghetünk, az ígéreteket megtörik... és a szíveket is

 

In 3 words I can explain what I've learned about life: it goes on.
Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább...

 

Life isn't fair, just fairer than death ...
Az élet nem fer, csak igazságosabb a halálnál


Stop the World! I wanna get off!
Állítsátok meg a Földet - ki akarok szállni

 

 

Better to prevail in Hell than serve in Heaven
Jobb uralkodni a pokolban, mint szolgálni a mennyben

 

Just because I don't like to fight, doesn't mean that I can't
Csakmert nem szeretek harcolni, nem jelenti azt, hogy nem is tudok

 

Be honest! (I never really liked you anyway)
Légy őszinte! (bár akkor sem foglak jobban kedvelni)

 

Heaven isn't a place that you go when you die - it's that moment in life when you actually feel alive.
A mennyország nem egy hely, ahová a halálod után kerülsz.. az egy pillanat az életben, mikor úgy érzed, hogy tényleg élsz

 

Being devil means never having to say sorry ...
Gonosznak lenni azt jelenti, hogy soha sem kérsz bocsánatot

Bombing for peace is like fucking for virginity

Háborúzni a békéért olyan, mint szeretkezni a szüzességért

 

Don't hate me because I'm beautiful. Hate your man, because he thinks I am!
Ne utálj azért, mert szép vagyok. Utáld a pasidat azért, mert ő így gondolja

 

I want to be Barbie. That bitch has everything.
Barbi akarok lenni ! Annak a ribancnak mindene megvan

 

Sometimes the hardest thing & the right thing are the same
Néha a legnehezebb és a leghelyesebb dolog ugyanaz


Live life how you want & not how the others want you to!
Úgy éld az életed, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogy mások akarják!

 

Keep Smiling! It confuses people!
Mosolyogj! Ez összezavarja az embereket

 

 

Don't look back. Something might be gaining on you.
Ne nézz hátra! Lehet, hogy éppen utolérnek.

 

You call me a bitch because I speak what's on my mind?

Leribancozol mert kimondom amit gondolok?

Not everyone leaves because they want to go, some leave just because they no longer have a reason to stay
Nem mindenki azért hagy el, mert el akar menni.. van aki azért megy el mert már nincs értelme tovább maradni

 
 

 

ProfilképUtolsó kép


Facebook


Statisztika

Online: 1
Összes: 149040
Hónap: 885
Nap: 21